EnglishSlovak

Archive for 25 marca, 2020

25 mar
0

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Read More
25 mar
0

Zmena č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“), […]

Read More
24 mar
0

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb potrebujú podporu nášho projektu aj v čase epidémie koronavírusu COVID 19!!!

V čase epidémie koronavírusu COVID -19 zamestnanci zariadení sociálnych služieb potrebujú podporu projektu NP DI PTT ešte vo vyššej miere. Zatiaľ čo väčšina z nás sedí doma, oni musia každý deň chodiť do práce, aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú.

Read More
23 mar
0

Koronavírus odhaľuje srdcia na pravom mieste

Ide podnikanie a veľké srdce dokopy? V sociálnom podnikaní určite. Veľké srdce stálo pri zrode každého jedného sociálneho podniku, ktorý funguje najmä preto, aby dal prácu zraniteľným a znevýhodneným osobám, aby ponúkol služby komunite, ktorej by sa inak nedostali, aby pomohol rozvoju svojho regiónu. A veľké srdce sa ukázalo aj teraz, keď mnoho sociálnych podnikov zareagovalo na nové potreby svojho viac či menej blízkeho okolia a vyrába ochranné pomôcky proti pliage zvanej koronavírus.

Read More
23 mar
0

Dôležitý oznam

Na základe prijatých preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID platí s okamžitou platnosťou vo všetkých regionálnych centrách sociálnej ekonomiky až do odvolania zákaz osobných návštev a stretnutí.
Zamestnanci centier sú k dispozícii v obvyklých úradných hodinách telefonicky alebo mailom. Kontaktné údaje sú k dispozícii na stránke Regionálne centrá alebo Kontakt.
Ďakujeme za pochopenie.

Read More
20 mar
0

Poďakovanie za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu pre tých najzraniteľnejších

Vážené spolupracujúce subjekty, partneri a poskytovatelia sociálnych služieb, uvedomujúc si závažnosť situácie, ktorá vznikla na Slovensku v súvislosti s výskytom koronavírusu nám dovoľte poďakovať Vám za množstvo vynaloženého úsilia a […]

Read More
20 mar
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených […]

Read More
19 mar
0

Odborné konzultácie a supervízie projektu NP DI PTT sú poskytované na diaľku

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) naďalej prebieha poskytovanie odborných konzultácií a supervízií pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú zapojené do 1. a 2. cyklu projektu.

Read More
19 mar
0

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Dňa 12.3.2020 vyhlásila vlády Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Dňa 15.3.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav pre oblasť zdravotníctva. V záujme minimalizácie negatívnych […]

Read More
19 mar
0

Odporúčané činnosti pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR (odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení

Činnosti[1] pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR(odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení. priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách, akým iným -primeraným spôsobom (komunikačným kanálom napr. internet (fb, youtube, linkedin), televízia, rozhlas, obecný rozhlas, […]

Read More