EnglishSlovak

Oprávnené aktivity


V rámci aktuálne zverejnenej Výzvy na zapojenie môžu oprávnení žiadatelia získať podporu v rámci troch nasledujúcich oprávnených aktivít:

A. Terénna sociálna práca - marginalizované rómske komunity

B. Terénna sociálna práca - ľudia bez domova

C. Komunitné centrá, Nízkoprahové denné centrá, Nízkoprahová
sociálna služba pre deti a rodinu