EnglishSlovak

Dokumenty - aktivita KC/NDC/NSSDR


Príručka pre zapojené subjekty – verzia č.01 – účinná od 14.11.2023 (formát .pdf, 1382 kB)

 

Prílohy Príručky

Príloha č.1 – Žiadosť o platbu – (formát .doc, 482 kB)  (formát .odt, 435 kB)
Príloha č.2 – Formulár príkladov dobrej praxe – (formát .doc, 50 kB)  (formát .odt, 32kB)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti – (formát doc., 471 kB.)  (formát odt., 47 kB.)
Príloha č.4 – Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií KC/NDC/NSSDR – (formát .pdf, 844 kB)
                     Príloha č.4a – Vzor Oznamu o výberovom konaní (formát .doc, 550 kB)  (formát .odt, 450 kB)
                     Príloha č.4b – Prehľad zamestnancov poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci Np SpK 
                     (formát .doc, 476 kB)  (formát .odt, 433 kB)
Príloha č.5 – Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone KC/NDC/NSSDR (formát .pdf, 637 kB) 
                      Príloha č.5a – Spisový obal užívateľa (formát .doc, 459 kB) (formát .odt, 428 kB)
                      Príloha č.5b – Záznamy z intervencií (formát .doc, 620 kB)  (formát .odt, 431 kB)
                      Príloha č.5c – Životná (sociálna) situácia užívateľa (formát .doc, 462 kB)  (formát .odt, 430 kB)
                      Príloha č.5d – Záznam zo skupinovej aktivity (formát .doc, 467 kB.)  (formát .odt, 429 kB)
                      Príloha č.5e – Záznam z realizácie činností/aktivít komunitnej práce (formát .doc, 491 kB)  (formát .odt, 451 kB) 
                      Príloha č.5f – Mesačný harmonogram činností KC/NDC/NSSDR 
                      (formát .xlsx, 56 kB) (formát .ods, 49 kB) (formát .docx, 62 kB.) (formát .odt, 54 kB)
                      Príloha č.5g – Tabuľka na evidenciu užívateľov (formát .xlsx, 22 kB)
                      Príloha č.5h – Informovaný záznam so spracovaním osobných údajov (formát .docx, 61 kB) (formát .odt, 51 kB)
Príloha č.6 – Vyhlásenie o začatí výkonu KC/NDC/NSSDR (formát .docx, 246 kB)  (formát .odt, 46kB)
Príloha č.7 – Označovanie Poskytovateľa:
                     Príloha č.7a – Tabuľa vo veľkosti A3 (formát .pdf, 444 kB)
                     Príloha č.7b verzia 1 – Online banner na web (formát .jpeg, 197 kB)
                     Príloha č.7b verzia 2 – Online banner na web (formát .jpeg, 207 kB)
Príloha č.8 – Tabuľka evidencie komunitnej práce (formát .xlsx, 100 kB.)
Príloha č.9 – Mesačná správa z komunitnej práce (formát .docx, 40 kB)  (formát .odt, 32 kB)
Príloha č.10 – Plán komunitného centra – vzor (formát .docx, 60 kB)  (formát .odt, 40 kB)
Príloha č.11 – Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov o účastníkovi projektu (formát .docx, 65 kB) (formát .odt, 47 kB)
Príloha č.12 – Pokyny na vyplnenie prílohy č.5g (formát .pdf, 1 MB)
Príloha č.13 – Evidenčný list zamestnanca (formát .xlsx, 908 kB)
                       Príloha č.13a –  Pokyny na vyplnenie Evidenčného listu zamestnanca (formát .pdf, 960 kB)
Príloha č.14 – Poučenie o spracúvaní osobných údajov (formát .docx, 47 kB) (formát .odt, 36 kB)
Príloha č.15 – Pracovný výkaz (formát .xlsx, 245 kB)

 

Predchádzajúce verzie Príručky

Príručka pre zapojené subjekty – verzia č.01 – účinná od 13.10.2023 do 13.11.2023
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Štandardy kvality
 

 

Metodiky a pomôcky vytvorené v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Čítanka pre komunitné pracovníčky a pracovníkov –  Sprievodca procesom komunitnej práce (formát .pdf, 2MB)                                                   Pomocné listy k Čítanke (formát ZIP, 294 kB.)

Model komunitnej práce v komunitných centrách (formát .pdf, 4,44 MB.)

Sieťovanie komunitných centier (formát .pdf, 0,99 MB.) 

Hodnoty komunitnej práce (formát .pdf, 122 kB)

Profil komunity (formát .pdf, 169 kB)

Kedy zvoliť metódu komunitnej práce (formát .pdf, 135 kB)

Kedy zvoliť metódu komunitnej práce – preklad do maďarčiny (formát .pdf, 148 kB)

Komunitná rada (formát .pdf, 327 kB)

Dobrovoľnícky program (formát .pdf, 346 kB)

Stanovenie strategickej vízie KC (formát .pdf, 191 KB)

Proces komunitnej práce (formát .pdf, 155 KB)

 

Iné dokumenty na stiahnutie

Plnomocenstvo – vzor tlačiva (formát .docx, 40 kB)

Plnomocenstvo – vzor tlačiva (formát .odt, 10,7 kB)