EnglishSlovak

Sociálne podnikanie pre ľudí

  • Domov
  • Schválená novela zlepší sociálne podnikanie
09 dec
0

Schválená novela zlepší sociálne podnikanie


Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú dnes schválili poslanci NR SR. Novela ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny odstraňuje prekážky a zlepšuje podmienky sociálneho podnikania. Zároveň zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície.
Navrhované zmeny majú byť účinné od 1. januára 2023, v niektorých navrhovaných bodoch, ako je tomu v prípade ustanovení týkajúcich sa rodinných podnikov až od júla 2023.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z. č. 112/2018 Z.z.) v spolupráci s expertmi na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie, ako aj na základe doterajších skúseností z praxe. Jej cieľom je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania . Ide najmä o rozvoj produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, ktoré sa organizujú nezávisle od štátnych orgánov a ich hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech.

Novela zákona zároveň reflektuje na požiadavky rozvoja podnikateľského prostredia smerom k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré sa ťažko začleňujú a presadzujú na trhu práce.

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide najmä o prospešné služby – od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Rovnako dôležité je sociálne podnikanie pre úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia.

Jednou z najviac viditeľných foriem sociálnych podnikov na Slovensku sú sociálne podniky založené samosprávou, teda tzv. obecné sociálne podniky . V súčasnosti je ich vyše 100 z celkového počtu registrovaných sociálnych podnikov, ktorých je približne 530.

Udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie podporuje aj online katalóg tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov www.katalogsp.sk , ktorý pripravila Implementačná agentúra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podrobnosti k návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch nájdete na stránke NR SR.

Článok bol upravený a krátený.
Zdroj: MPSVR SR, IA MPSVR SR