EnglishSlovak

EKONOMIKA PRE ĽUDÍ

Vízia:

Fungujúci systém podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v SR v zmysle zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Poslanie:

Vytvoriť a v praxi overiť fungovanie podpornej štruktúry rozvoja sociálnej ekonomiky

• v podobe Regionálnych centier sociálnej ekonomiky v každom krajskom meste,

• so zázemím vo forme Centrálnej koordinačnej jednotky,  

• profesionálne pripravených zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky,

• vyškolených zamestnancov inštitúcií trhu práce.

Ciele:

• V každom kraji Slovenska zriadiť Regionálne centrum sociálnej ekonomiky s vyškoleným, profesionálne zdatným personálnym obsadením a ako podporný orgán regionálnych centier zriadiť Centrálnu koordinačnú jednotku s odborným zázemím expertov a lektorov na úspešnú implementáciu zákona č. 112/2018 Z. z. do praxe.

• Informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, o novej legislatíve, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na lokálnej úrovni.

• Pomáhať pri aktivizácii záujemcov o sociálne podnikanie, poskytovať prvotné informácie o možnostiach získania podpory na zriadenie a prevádzkovanie udržateľných registrovaných sociálnych podnikov.

• Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov inštitúcií trhu práce, vypracovať odborné a metodické materiály k téme sociálnej ekonomiky a pripraviť odporúčania na úpravu legislatívneho rámca sociálnej ekonomiky.