EnglishSlovak

Sociálny podnik – základné informácie

Subjektom sociálnej ekonomiky môže byť

  • Občianske združenie
  • Nadácia
  • Neinvestičný fond
  • Nezisková organizácia
  • Účelové zariadenie cirkvi
  • Obchodná spoločnosť
  • Družstvo
  • Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je zamestnávateľom

Zároveň platí:

a) Nie sú väčšinovo riadení, financovaní ani volení štátnym orgánom

b) Vykonávajú hospodársku alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky

c) Podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť nevykonávajú výhradne za účelom zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona

Sociálny podnik je subjekt sociálnej ekonomiky,

a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,

d) ktorý ak vytvorí zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu; časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, avšak podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby

Sociálny podnik

• je to podnik – dodáva tovary alebo služby na trh

• jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale nejaký spoločenský prospech

• ten dosahuje buď tovarom/službami, alebo spôsobom výroby

• ak zisk dosiahne, väčšinu ho opäť venuje na svoj hlavný cieľ

• zapája do svojej činnosti ľudí, ktorí sú ňou dotknutí – zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, atď.

• musí byť trvale udržateľný, čo zahŕňa aj schopnosť splácať úvery, ktoré si na seba zoberie

Svoju spoločensky prospešnú službu môže sociálny podnik realizovať v nasledovných oblastiach:

• poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

• ochrana ľudských práv a základných slobôd,

• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

• tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

• zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,

• poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby.

 

Registrovaný sociálny podnik – druhy:

Podľa šírky záberu:

• verejnoprospešný – pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním verejného záujmu

• komunitnoprospešný – pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním komunitného záujmu

Podľa zamerania:

• integračný sociálny podnik

• sociálny podnik bývania

• všeobecný sociálny podnik