EnglishSlovak

Sociálny podnik – základné informácie

Sociálny podnik - základné informácie


Subjektom sociálnej ekonomiky môže byť

 • Občianske združenie
 • Nadácia
 • Neinvestičný fond
 • Nezisková organizácia
 • Účelové zariadenie cirkvi
 • Obchodná spoločnosť
 • Družstvo
 • Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je zamestnávateľom

Zároveň platí:

a) Nie sú väčšinovo riadení, financovaní ani volení štátnym orgánom

b) Vykonávajú hospodársku alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky

c) Podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť nevykonávajú výhradne za účelom zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona

Sociálny podnik je subjekt sociálnej ekonomiky,

a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,

d) ktorý ak vytvorí zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu; časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, avšak podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby


Sociálny podnik

 • je to podnik – dodáva tovary alebo služby na trh
 • jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale nejaký spoločenský prospech
 • ten dosahuje buď tovarom/službami, alebo spôsobom výroby
 • ak zisk dosiahne, väčšinu ho opäť venuje na svoj hlavný cieľ
 • zapája do svojej činnosti ľudí, ktorí sú ňou dotknutí – zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, atď.
 • musí byť trvale udržateľný, čo zahŕňa aj schopnosť splácať úvery, ktoré si na seba zoberie
 • Svoju spoločensky prospešnú službu môže sociálny podnik realizovať v nasledovných oblastiach:
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
 • poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby.


Druhy registrovaných sociálnych  podnikov:

Podľa šírky záberu:

 • verejnoprospešný – pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním verejného záujmu
 • komunitnoprospešný – pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním komunitného záujmu

Podľa zamerania:

 • integračný podnik,
 • sociálny podnik bývania,
 • všeobecný registrovaný sociálny podnik.