EnglishSlovak

Dokumenty - aktivita KC/NDC/NSSDR


 Príručka pre zapojené subjekty – verzia č.01 – účinná od 14.11.2023 (Formát Pdf., 1382 kB.)

 

Prílohy Príručky

Príloha č.1 – Žiadosť o platbu – (formát doc., 482 kB.)  (formát odt., 435 kB.)
Príloha č.2 – Formulár príkladov dobrej praxe – (formát doc., 50 kB.)  (formát odt., 32kB.)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti – (formát doc., 471 kB.)  (formát odt., 47 kB.)
Príloha č.4 – Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií KC/NDC/NSSDR – (formát pdf., 844 kB.)
                     Príloha č.4a – Vzor Oznamu o výberovom konaní (formát doc., 550 kB.)  (formát odt., 450 kB.)
                     Príloha č.4b – Prehľad zamestnancov poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci Np SpK 
                     (formát doc., 476 kB.)  (formát odt. 433 kB)
Príloha č.5 – Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone KC/NDC/NSSDR (formát pdf., 637 kB.) 
                      Príloha č.5a – Spisový obal užívateľa (formát doc., 459 kB) (formát odt.,428 kB.)
                      Príloha č.5b – Záznamy z intervencií (formát doc., 620 kB.)  (formát odt. 431 kB.)
                      Príloha č.5c – Životná (sociálna) situácia užívateľa (formát doc., 462 kB)  (formát odt. 430 kB.)
                      Príloha č.5d – Záznam zo skupinovej aktivity (formát doc. 467 kB.)  (formát odt. 429 kB.)
                      Príloha č.5e – Záznam z realizácie činností/aktivít komunitnej práce (formát doc. 491 kB)  (formát odt. 451 kB) 
                      Príloha č.5f – Mesačný harmonogram činností KC/NDC/NSSDR 
                      (formát xlsx. 56 kB) (formát ods. 49 kB) (formát docx. 62 kB.) (formát odt. 54 kB)
                      Príloha č.5g – Tabuľka na evidenciu užívateľov (formát xlsx. 22 B)
                      Príloha č.5h – Informovaný záznam so spracovaním osobných údajov (formát docx. 61 kB.) (formát odt. 51 kB)
Príloha č.6 – Vyhlásenie o začatí výkonu KC/NDC/NSSDR (formát docx. 246 kB.)  (formát odt. 46kB)
Príloha č.7 – Označovanie Poskytovateľa:
                     Príloha č.7a – Tabuľa vo veľkosti A3 (formát pdf. 444 kB)
                     Príloha č.7b verzia 1 – Online banner na web (formát jpeg. 197 kB)
                     Príloha č.7b verzia 2 – Online banner na web (formát jpeg. 207 kB)
Príloha č.8 – Tabuľka evidencie komunitnej práce (formát xlsx. 100 kB.)
Príloha č.9 – Mesačná správa z komunitnej práce (formát docx. 40 kB)  (formát odt. 32kB)
Príloha č.10 – Plán komunitného centra – vzor (formát docx. 60 kB)  (formát odt. 40 kB)
Príloha č.11 – Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov o účastníkovi projektu (formát docx. 65 kB) (formát odt. 47 kB)
Príloha č.12 – Pokyny na vyplnenie prílohy č.5g (formát pdf. 1 MB)
Príloha č.13 – Evidenčný list zamestnanca (formát xlsx. 908 kB)
                       Príloha č.13a –  Pokyny na vyplnenie Evidenčného listu zamestnanca (formát pdf. 960 kB)
Príloha č.14 – Poučenie o spracúvaní osobných údajov (formát docx. 47 kB) (formát odt. 36 kB)
Príloha č.15 – Pracovný výkaz (formát xlsx. 245 kB)

 

 

Predchádzajúce verzie Príručky

Príručka pre zapojené subjekty – verzia č.01 – účinná od 13.10.2023 do 13.11.2023
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Štandardy kvality
 

 

Metodiky a pomôcky vytvorené v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
Čítanka pre komunitné pracovníčky a pracovníkov –  Sprievodca procesom komunitnej práce (formát PDF, 2MB)

Model komunitnej práce v komunitných centrách (formát Pdf., 4,44 MB.)

Sieťovanie komunitných centier (formát Pdf., 0,99 MB.) 

Hodnoty komunitnej práce (Formát Pdf., 122 KB)

Profil komunity (Formát Pdf., 169 KB)

Kedy zvoliť metódu komunitnej práce (Formát Pdf., 135 KB)

Kedy zvoliť metódu komunitnej práce – preklad do maďarčiny (Formát Pdf., 148 KB)

Komunitná rada (Formát Pdf., 327 KB)

Dobrovoľnícky program (Formát Pdf., 346 KB)

Stanovenie strategickej vízie KC (Formát Pdf., 191 KB)

Proces komunitnej práce (Formát Pdf., 155 KB)

 

Iné dokumenty na stiahnutie

Plnomocenstvo – vzor tlačiva (Docx., 40 kB)

Plnomocenstvo – vzor tlačiva (Odt., 10,7 kB)