EnglishSlovak

Výzva na zapojenie


Usmernenie k výzve:

Usmernenie pre implementáciu národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (ďalej aj „NP Ukrajina“ ) za účelom zamedzenia možnej duplicity výdavkov medzi výdavkami vynaloženými užívateľmi v rámci národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva a výzvou IROP-PO9-SC91-2023-108 vyhlásenou MIRRI SR.

Usmernenie je výsledkom rokovaní so zástupcami MPSVR SR a MIRRI SR.

V prípade, ak užívateľ žiadal o poskytnutie finančného príspevku na výdavky súvisiace s rýchlou reakciou štátu a samosprávy na potreby skupiny utečencov s dočasným útočiskom – okamžitá pomoc/prvé prijatie – v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok IROP-PO9-SC91-2023-108, je užívateľ oprávnený žiadať o finančný príspevok v rámci NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva až po uplynutí 26 týždňov po registrácií osôb prichádzajúcich z Ukrajiny na území príslušného užívateľa.

Financovanie v rámci NP Ukrajina bude oprávnené len v období, ktoré nie je zhodné s oprávneným obdobím pokrytým výzvou IROP (marec 2022 – november 2022), a to s vylúčením celého obdobia, počas ktorého samospráva registrovala odídencov z Ukrajiny so zohľadnením dátumu poslednej registrácie a s pripočítaním 26 týždňov k dátumu poslednej registrácie odídenca s Ukrajiny.

V prípade samospráv, ktoré zaznamenali prírastok týchto osôb počas celého oprávneného obdobia,  budú výdavky v rámci NP Ukrajina oprávnené až od júna 2023.

Stiahnuť dokument