EnglishSlovak

Vzdelávací seminár zamestnancov ÚPSVaR k téme sociálnych podnikov

  • Domov
  • Vzdelávací seminár zamestnancov ÚPSVaR k téme sociálnych podnikov
29 máj
0

Vízia národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky je jasná: fungujúci systém podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v SR v zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Podporný systém tvoria najmä Regionálne centrá sociálnej ekonomiky vo všetkých krajských mestách a ich zázemie v podobe odborníkov v centrálnej koordinačnej jednotke, ale základné informácie napríklad o sociálnych podnikoch by mali potenciálni záujemcovia dostať aj od profesionálne vyškolených zamestnancov inštitúcií trhu práce, za ktorými prichádzajú očakávajúc pomoc a radu. Na Slovensku sú to predovšetkým zamestnanci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je preto náhodou, že ich vyškolenie je aj jedným z cieľov a merateľných ukazovateľov národného projektu.

27. mája sa preto prvých 79 zamestnancov úradov práce z celého Slovenska stretlo na vzdelávacom seminári s odborníkmi z Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR, s manažérmi Regionálnych centier sociálnej ekonomiky a so zástupcami ich centrálnej koordinačnej jednotky. Od lektorky Mgr. Lýdie Ďurannovej si formou prezentácie a následnej diskusie vypočuli tri základné okruhy informácií: o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, o zaujímavom nefinančnom nástroji, ktorý sa už roky úspešne využíva v západnej Európe – servisných poukážkach a nakoniec veľmi výrečné porovnanie dvoch foriem existencie subjektu sociálnej ekonomiky – chránenej dielne a integračného sociálneho podniku.

Ukážka servisných poukážok - modrá pre všetkých záujemcov a ružová pre odkázané osoby.

U prítomných rezonovala najmä téma servisných poukážok, keďže ÚPSVaR-y majú byť dôležitým distribučným kanálom, t. j. tu si budú môcť poukážky kupovať záujemcovia o využitie služieb zapojených registrovaných sociálnych podnikov alebo naopak, tu budú realizované servisné poukážky od sociálnych podnikov odkupované. Servisné poukážky  sú už k dispozícii, čoskoro sa dostanú prostredníctvom obcí, vyšších územných celkov alebo ústredia práce k dispozícii širokej verejnosti.

Účastníci so záujmom počúvali informácie o zákone č. 112/2018 Z.z. a o tom, ako sa jeho implementácia do praxe dotkne ich práce.

Veľmi zaujímavá bola tretia téma, pretože na Slovensku je registrovaných vyše 6 000 chránených dielní. Zrejme nie všetky fungujú v optimálnom tempe, ale aj zo skúseností zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky je známe, že veľa z nich zaregistrovalo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a uvažuje, či sa im „oplatí“ zmeniť štatút z chránenej dielne na integračný registrovaný podnik. Výsledok je jednoznačný: ak chránená dielňa zamestnáva viac ako 1 – 2 zamestnancov, vykonáva serióznu činnosť, chce sa ďalej rozvíjať a pomohla by finančná injekcia na rozvoj, prípadne zamestnávať aj osoby bez zdravotného znevýhodnenia, je štatút registrovaného sociálneho podniku určite výhodnejší.

Dôležitým merateľným ukazovateľom NP ISE je počet vyškolených zamestnancov ÚPSVR SR - informuje prítomných manažérka implementácie odborných aktivít lektorského tímu Zuzana Fatulová.

Na stretnutí bol v krátkosti predstavený národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, jeho vízia, poslanie, ciele. Predstavili sa manažéri Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ponúkli prítomným zamestnancom ÚPSVaR-ov úzku spoluprácu a pomoc pri úspešnej implementácii zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Začiatkom júna sa uskutoční rovnaký vzdelávací seminár pre zástupcov ostatných regionálnych pobočiek ústredia práce a následne bude zahájené vzdelávanie poverených zamestnancov úradu, aby potenciálni záujemcovia o sociálne podnikanie prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku dostali aj prostredníctvom nich potrebné informácie k tejto téme.

Leave A Comment