EnglishSlovak

NP TSP I (2016 – 2019)

31 dec
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného najmä na MRK) – uzatvorené 3.2.2016

Názov projektu: Terénna sociálna práca v obciach I  Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)   Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie  Investičná priorita prioritnej osi 4.1: Aktívne začlenenie, a […]

Read More
08 nov
0

Riadiaci výbor NP TSP I

Riadiaci výbor (RV) NP TSP I je poradným orgánom GR IA MPSVR SR pre implementáciu NP TSP I. Úlohou RV je v súlade so schváleným NP TSP I najmä: dohľad […]

Read More