EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

12 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2020

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, […]

Read More
10 nov
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 16.11.2020

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude dňa 16.11.2020 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase 7:00 – 11:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Read More
19 okt
0

Úprava konzultačných hodín pre prijímateľov od dňa 19.10.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) žiada prijímateľov, aby od dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú […]

Read More
03 sep
0

Obmedzený prevádzkový režim

Podateľna na Nevädzovej 5 v Bratislave bude aj naďalej otvorená v čase:  od 7:00 do 15:00 hod. Opäť sme Vám plne k dispozícií v pondelok 7. septembra 2020.  Ďakujeme za […]

Read More
20 aug
0

Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť prijíamteľov na správne zadávanie účtov pri vracaní nezúčtovaných záloh. V súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení […]

Read More
07 aug
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho […]

Read More
21 júl
0

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorou sa nahrádza príloha zmluvy o […]

Read More
21 júl
0

Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe

 Za účelom operatívneho riešenia situácie vzniknutej v súvislosti s pandémiou COVID-19, Ministerstvo financií Slovenskej republiky udelilo dňa 8.4.2020 iniciatívnu výnimku zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho […]

Read More
04 jún
0

Informácia o opätovnom spustení financovania dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si dovoľuje informovať prijímateľov implementujúcich dopytovo-orientované projekty, že bolo ukončené prebiehajúce skúmanie, v dôsledku ktorého bolo na webovom sídle poskytovateľa dňa […]

Read More
27 máj
0

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“), ktorá je […]

Read More