EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Pozvánka na workshop Finančné riadenie a vecná realizácia projektov

Fond sociálneho rozvoja Vás pozýva  na workshop Finančné riadenie a vecná realizácia projektov  podporených v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu s kódom výzvy  OP ZaSI – FSR 2010/2.2/04   Workshop sa uskutoční […]

Read More
01 jan
0

Databáza hodnotiteľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 17.7.2012 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF.

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 12 Usmernenia RO č. N3/2007

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.12 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.   Zmeny v aktualizácii […]

Read More
01 jan
0

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 28. 9. 2012 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podporu integrácie […]

Read More