EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, na informačné semináre, ktoré sa uskutočnia […]

Read More
01 jan
0

Veľtrh práce – Job Expo 2013, 18. – 19. apríl 2013, Nitra

V dňoch 18. – 19. apríla 2013 od 9.00 h do 18.00 h v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, Pavilón M5, sa uskutoční Veľtrh práce – Job Expo 2013 v […]

Read More
01 jan
0

Informačný seminár k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, na informačný seminár, ktorý sa uskutoční […]

Read More
01 jan
0

Informácia pre prijímateľov – aktualizácia Metodického pokynu CKO č. 11

Informácia pre prijímateľov a aktualizácia č. 2 Metodického pokynu CKO č. 11 sú dostupné na web stránke Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI. Táto aktualizácia nadobudla účinnosť dňa 12. 04. 2013.

Read More
01 jan
0

Informačné semináre k výzvam OP ZaSI – FSR – 2012/ 2.1/ 02 a OP ZaSI – FSR – 2013/ 2.1/ 01

V troch slovenských mestách sa uskutočnili informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 (25.4. Košice, […]

Read More
01 jan
0

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01.   Do prílohy č. 1 príručky pre žiadateľa Špecifiká výzvy […]

Read More
01 jan
0

Informácia o zmene a doplnení Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010) bola zmenená a doplnená dodatkom č. 1.   Zmena schémy pomoci de minimis okrem iného umožňuje Fondu sociálneho […]

Read More
01 jan
0

Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠSJN v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a a iných závislostí“ OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

IA MPSVR SR na základe skúseností doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov vydáva Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 14 Usmernenia RO č. N3/2007

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.14 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.   V aktualizácii č. 14 sa doplnila primeranosť výdavkov na vzdelávanie v zmysle […]

Read More