EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

20 aug
0

Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť prijíamteľov na správne zadávanie účtov pri vracaní nezúčtovaných záloh. V súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení […]

Read More
07 aug
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho […]

Read More
21 júl
0

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorou sa nahrádza príloha zmluvy o […]

Read More
21 júl
0

Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe

 Za účelom operatívneho riešenia situácie vzniknutej v súvislosti s pandémiou COVID-19, Ministerstvo financií Slovenskej republiky udelilo dňa 8.4.2020 iniciatívnu výnimku zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho […]

Read More
04 jún
0

Informácia o opätovnom spustení financovania dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si dovoľuje informovať prijímateľov implementujúcich dopytovo-orientované projekty, že bolo ukončené prebiehajúce skúmanie, v dôsledku ktorého bolo na webovom sídle poskytovateľa dňa […]

Read More
27 máj
0

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“), ktorá je […]

Read More
22 máj
0

Od 25.5.2020 sú návštevy povolené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) oznamuje, že od dňa 25.5.2020 (vrátane) sa ruší zákaz návštev v priestoroch IA MPSVR SR […]

Read More
03 apr
0

Všeobecná informácia k mimoriadnej situácií z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „IA MPSVR SR“) musí dbať na zachovanie a poskytnutie rovnakých podmienok pre všetkých prijímateľov, ale zohľadňovať […]

Read More
30 mar
0

Informácia o záväznom postupe pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia CODIV -19 k 13.3.2020

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii vydali k 13.3.2020 Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom sírenia […]

Read More
30 mar
0

Oznámenie o dočasnom pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike oznamuje Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), že v rámci implementácie národných projektov realizovaných IA MPVR SR bolo […]

Read More