EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

FSR odpovedá na pripomienky samospráv

Fond sociálneho rozvoja (FSR) sa bude v budúcnosti snažiť minimalizovať  zmeny pri implementácii projektov a bude prijímať predovšetkým opatrenia, ktoré budú zamerané na zjednodušenia. FSR to uviedol v reakcii na sériu […]

Read More
01 jan
0

Zmena v Usmernení RO č. N3/2007: Určil sa strop pre finančné ohodnotenie odborného vzdelávania

Od 1. júna 2011 sa finančné ohodnotenie lektorov a školiteľov odborných aktivít musí pohybovať v istom stanovenom rámci. Od tohto dátumu platná zmena v Usmernení RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie […]

Read More
01 jan
0

Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02: Výberová komisia odporučila schválenie 66 žiadostí

Výberová  komisia Fondu sociálneho rozvoja na zasadaní 19. mája 2011 odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v I. kole výzvy OP ZaSI – […]

Read More
01 jan
0

Uzatvára sa databáza externých hodnotiteľov pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04

FSR uzatvára dňa 23.6.2011 prijímanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov FSR pre OP ZaSI pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04.   Po posúdení nových záujemcov v […]

Read More
01 jan
0

Nezávislá správa vyzdvihla OP Za SI ako príklad dobrej praxe pri hodnotení žiadostí o NFP

/sk/hn/pre-media/suvisiace-spravy1/nezavisla-sprava-vyzdvihla-op-za-si-ako-priklad-dobrej-praxe-pri-hodnoteni-ziadosti-o-nfp

Read More
01 jan
0

Jednotná príručka pre všetky výzvy vstúpila do platnosti

V snahe zjednodušiť proces prípravy projektov a zabezpečiť rovnaký prístup k všetkým prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP)  vypracoval odbor metodík Fondu sociálneho rozvoja jednotnú príručku pre prijímateľa, ktorá platí univerzálne pre všetky  súčasné […]

Read More
01 jan
0

Komisári EÚ ocenili projekt v Tuhrine

Obec Tuhrina na východnom Slovensku predstavuje príklad dobrej praxe v procese začleňovania znevýhodnených rómskych komunít a vytvárania rovnakých príležitostí pre všetkých. Projekty, ktoré samospráva obce realizuje v záujme napĺňania tejto priority, ocenil […]

Read More
01 jan
0

Výzva na predkladanie návrhov partnerstiev pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu, prostredníctvom ktorej pozýva subjekty zamerané na prácu s marginalizovanými komunitami so skúsenosťami s komunitnou sociálnou prácou a s budovaním komunitných centier, aby sa ako partneri FSR zúčastnili  na […]

Read More
01 jan
0

Výberová komisia odporučila schválenie 20 žiadostí o NFP podaných v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02

Výberová komisia Fondu sociálneho rozvoja na zasadnutí dňa 21. júna 2011 odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť 20 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, predložených v II. […]

Read More