EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Výberová komisia odporučila schválenie 12 žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01

Výberová komisia Fondu sociálneho rozvoja, ktorá sa konala dňa 27. júna 2011, odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v rámci […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia jednotnej príručky pre prijímateľa

Fondu sociálneho rozvoja prijal dodatok č. 1, ktorým, aktualizoval jednotnú Príručku pre prijímateľa, ktorá platí univerzálne pre všetky  súčasné aj budúce výzvy Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  Potreba aktualizácie vyplynula […]

Read More
01 jan
0

Výberová komisia odporučila schváliť ďalšie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01

Výberová komisia Fondu sociálneho rozvoja, ktorá sa konala dňa 27. júna 2011, na základe vydania Výkladového stanoviska RO k uplatňovaniu hodnotiacich a výberových kritérií a usmernenia Riadiaceho orgánu (RO) odporučila […]

Read More
01 jan
0

Internetové fórum pre terénnych sociálnych pracovníkov

Patrí rozdeľovanie potravinovej pomoci do pracovnej náplne terénneho sociálneho pracovníka? Klientovi sa vyhráža úžerník, má sa terénny sociálny pracovník obrátiť na políciu? Aké máte skúsenosti so spoluprácou s lekárom pri osvete […]

Read More
01 jan
0

Informácie k Výzve na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva
pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejnil dňa 18. júla 2011 výzvu na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva pre pripravovaný národný projekt zameraný na komunitné centrá. Niektoré reakcie na zverejnenú výzvu naznačujú, […]

Read More
01 jan
0

Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe vyhodnotenia projektov končiaceho sa operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pripravuje MPSVR SR v rámci nového programového obdobia pokračovanie projektu s rovnakým zameraním ako úspešný projekt Rodina a […]

Read More
01 jan
0

Otázky a odpovede k výzve na predkladanie návrhov partnerstiev

Fond sociálneho rozvoja pripravil pre všetkých záujemcov o podávanie žiadostí k  Výzve na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované […]

Read More
01 jan
0

V prvom kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 odporučila Výberová komisia schválenie troch žiadostí o NFP

Výberová komisia Fondu sociálneho rozvoja na zasadnutí dňa 26. augusta 2011 odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré boli predložené […]

Read More
01 jan
0

Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02: pokračuje schvaľovanie žiadostí o NFP v treťom kole

Vzhľadom na časté otázky žiadateľov o možnostiach podávať žiadosti o NFP na podporu výkonu TSP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 Fond sociálneho rozvoja (FSR) informuje o […]

Read More
01 jan
0

Neohlásené kontroly budú častejšie

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bude častejšie využívať možnosť pristupovať počas realizácie projektov k neohláseným kontrolám. Neohlásené kontroly považuje FSR za účinný nástroj v boji proti zneužívaniu prostriedkov z Európskeho sociálneho […]

Read More