EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 feb
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej […]

Read More
01 feb
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v […]

Read More
31 jan
0

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila na webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev (IHV) na obdobie január 2018 až december 2018 ( PDF 392 kB) Uvedený IHV vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí […]

Read More
19 jan
0

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

  V súvislosti s povinnosťou predkladať v rámci ŽoP (zúčtovanie ZP a refundácia) evidenciu práce s klientom na preukázanie oprávnenosti nárokovaných výdavkov prostredníctvom splnenia podmienky dokončenej intervencie, je prijímateľ povinný  ako vzor dokumentu vypĺňať Evidenciu […]

Read More
21 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Rozvoj sektorových zručností“. Výzva je vyhlásená od 21. 12. 2017.  Termíny jednotlivých kôl sú […]

Read More
13 dec
0

Upozornenie pre potenciálnych žiadateľov o NFP

  Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné […]

Read More
13 dec
0

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

  Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa (PpP), prijímateľovi zanikla povinnosť používať  a vypĺňať dva rôzne pracovné výkazy (1 ako príloha PpP, 1 ako príloha Štandardnej stupnice jednotkových nákladov vo Výzve). Prijímateľ […]

Read More
04 dec
0

Dňa 31. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Banskej Bystrici

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrický kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH […]

Read More
04 dec
0

Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave k výzve   OP ĽZ DOP […]

Read More
01 dec
0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 vrátane príloh (ďalej len „Príručka […]

Read More