EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

19 feb
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Názov projektu: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie Špecifický cieľ 4.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť ITMS: 312040R446 Kód/číslo oznámenia: […]

Read More
06 feb
0

Informačné semináre pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre (IS) pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 […]

Read More
23 jan
0

ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne […]

Read More
22 jan
0

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“  (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne […]

Read More
22 jan
0

Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01  „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len […]

Read More
22 jan
0

ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným […]

Read More
22 jan
0

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne […]

Read More
21 jan
0

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP […]

Read More
14 jan
0

Informácia o usmernení platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

IA MPSVR SR  informuje, že dňa 11.01.2019 bolo na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii fondov : https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ zverejnená  informácia o vydaní Usmernenia platobnej jednotky k postupu […]

Read More
11 jan
0

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP […]

Read More