EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

RO vydáva upozornenie pre prijímateľov k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky

1. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky V súlade s Usmernením RO č. N5/2008 v účinnom znení k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom (ďalej len „Usmernenie“) je nevyhnutnou […]

Read More
01 jan
0

Revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dňa 19.9.2012 bola schválená revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.     Revízia reflektuje na potrebu riešenia pretrvávajúceho problému vysokej miery nezamestnanosti (vnútorná realokácia z prioritnej osi 4 Budovanie kapacít […]

Read More
01 jan
0

Schválené lokálne stratégie komplexného prístupu

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. Prvé tri kolá výzvy sú zamerané výlučne na podporu žiadateľov, ktorých žiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu […]

Read More
01 jan
0

Konzultácie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01

Dňa 23. 10. 2012 sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov Fondu sociálneho rozvoja a projektových manažérov/konzultantov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný […]

Read More
01 jan
0

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.0

Dňa 12.12.2012 bola schválená aktualizácia Programového manuálu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, verzia 3.0.      

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Indikatívneho časového harmonogramu výziev OP ZaSI na rok 2013

RO pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu č. 1 Indikatívneho časového harmonogramu výziev OP ZaSI na rok 2013.

Read More
01 jan
0

FSR na Job Expo 2013

Fond sociálneho rozvoja sa v dňoch 18. – 19. apríla 2013 zúčastnil najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce – Job Expo 2013.

Read More
01 jan
0

Často kladené otázky k výzve OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01

Fond sociálneho rozvoja zverejnil na svojom webovom sídle (https://www.fsr.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede), často kladené otázky k výzve OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01, doručené zo strany potenciálnych žiadateľov a verejnosti.   Výzva OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01 bola vyhlásená Fondom […]

Read More
01 jan
0

Nová Príručka pre prijímateľa

Fond sociálneho rozvoja vydal Príručku pre prijímateľa NFP, ktorá nadobúda účinnosť 1.6.2013.   Aktualizované časti textu sú farebne odlíšené. V prípade otázok, kontaktujte prosím svojho projektového manažéra na FSR.   […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Usmernenia RO č. N5/2008

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizoval usmernenie N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom.Aktualizácia č. 6 nadobúda účinnosť 1. 12. 2012 a […]

Read More