EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013

Riadiaci orgán pre OP ZaSI schválil Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013. Fond sociálneho rozvoja plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej […]

Read More
01 jan
0

Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu

Z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vyplýva požiadavka predkladania samostatnej Informácie o účastníkoch projektu k projektom, ktoré sú spolufinancované z ESF. Prijímateľ je povinný túto informáciu predkladať počas realizácie […]

Read More
01 jan
0

Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie

Prijímateľ je povinný vrátiť kreditný úrok vzniknutý z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnutých systémom zálohovej platby tak, aby v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 13 Usmernenia RO č. N3/2007

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.13 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.   K zmene usmernenia pristúpil Riadiaci orgán pre OP ZaSI z nasledovných dôvodov: […]

Read More
01 jan
0

Upozornenie pre prijímateľov – povinné osoby – na povinnosť zverejňovať zmluvy s dodávateľmi a zmluvy o poskytnutí NFP

Upozorňujeme prijímateľov – povinné osoby, že sú v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinní zverejniť ich zmluvy s dodávateľmi a zmluvu […]

Read More
01 jan
0

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 22.03.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu výkonu terénnej sociálnej práce.   Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať […]

Read More
01 jan
0

Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, na informačné semináre, ktoré sa uskutočnia […]

Read More
01 jan
0

Veľtrh práce – Job Expo 2013, 18. – 19. apríl 2013, Nitra

V dňoch 18. – 19. apríla 2013 od 9.00 h do 18.00 h v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, Pavilón M5, sa uskutoční Veľtrh práce – Job Expo 2013 v […]

Read More
01 jan
0

Informačný seminár k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, na informačný seminár, ktorý sa uskutoční […]

Read More