EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Aktualizácia Usmernenia k oprávnenosti výdavkov

RO pre OP ZaSI aktualizoval Usmernenie RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

Read More
01 jan
0

Praktický návod na vyplnenie žiadosti o NFP na verejnom portáli ITMS pre výzvy OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02

Pre všetkých žiadateľov, ktorí majú záujem požiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02, pripravil Fond sociálneho rozvoja praktický návod na vyplnenie žiadostí o […]

Read More
01 jan
0

FSR zverejnil rozhodnutia k výzve OP ZaSI-FSR-2009/2.1/07

https://www.fsr.gov.sk/sk/zoznam-prijimatelov/vyzvya-op-zasi-fsr-20092.107-rozhodnutia-zmluvy-o-cerpani-nfp

Read More
01 jan
0

Aktualizácia prílohy č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP

  Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovala s účinnosťou od 9.9.2014 prílohu č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP.   Príloha č. A 8.2 Príručky pre […]

Read More
01 jan
0

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N5/2008, Aktualizácia č. 4

FSR ako SORO pre OP ZaSI oznamuje prijímateľom, že na základe Usmernenia RO č. N5/2008 aktualizácia č. 4 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom sa nahrádza […]

Read More
01 jan
0

Vyhodnotenie dotazníka k príprave výzvy OP ZaSI

Fond sociálneho rozvoja (FSR) ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do vypĺňania on-line dotazníku zverejneného na internetovej stránke FSR v čase od 16.5.2011 do 16.6.2011. FSR si cení, že respondenti touto formou prispeli […]

Read More
01 jan
0

Zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03. Žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 […]

Read More
01 jan
0

Informácia o zasadnutí výberovej komisie pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01

Dňa 16.3.2011 bolo ukončené odborné hodnotenie žiadostí o NFP, predložených v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01. Dňa 7.4.2011 zasadla na FSR Výberová komisia pre výzvu OP ZaSI […]

Read More
01 jan
0

Metodický výklad k úhrade nákladov, ktoré vznikli počas realizácie aktivít projektu

Metodický výklad k úhrade nákladov, ktoré vznikli počas realizácie aktivít projektu, bližšie popisuje informácie uvedené v príručke pre prijímateľa NFP.

Read More
01 jan
0

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, Aktualizácia č. 9

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal Usmernenie RO č. N3/2007, Aktualizácia č. 9 z 30.5.2011 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia. […]

Read More