EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ . Výzva je […]

Read More
25 nov
0

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (aktualizácia č. […]

Read More
22 sep
0

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má […]

Read More
22 sep
0

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

Implementačná agentúra MPSVR SR oznamuje všetkým subjektom, ktoré majú záujem o zapojenie sa do národných projektov implementovaných prostredníctvom IA MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období […]

Read More
05 sep
0

Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“)  realizuje v rámci operačného programu Ľudské zdroje  národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej […]

Read More
10 aug
0

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 – U

Ministerstvo financií SR informuje o aktualizácii Usmernenia č. 1/2013 – U (ZIP 308 kB) k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie […]

Read More
15 júl
0

Informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo-orientované projekty

  V súvislosti s poskytovaním bližších informácií v rámci vyhlásenia a prípravy vyzvaní pre národné projekty a výziev pre dopytovo orientované projekty odporúčame žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo-orientovaných projektov […]

Read More
06 apr
0

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca, implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, uvažuje MPSVR SR pokračovať aj […]

Read More
01 jan
0

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2012, aktualizácia č.1

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2012, aktualizáciu č.1.            

Read More