EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Zmenili sa finančné limity v Usmernení RO č. N5/2008

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom bolo aktualizované.     Aktualizácia č.5b, ktorá upravuje finančné limity v Usmernení RO č. N5/2008 v […]

Read More
01 jan
0

Generálny riaditeľ FSR: Máme za sebou rok náročných zmien

Vážené dámy, vážení páni,        Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje po prvý raz Bilanciu činnosti za rok 2011, prostredníctvom ktorej chce verejnosť lepšie informovať o svojom pôsobení a dosiahnutých výsledkoch. […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa

V súvislosti s aktualizáciou Príručky pre prijímateľa ako Externého pokynu č. 01/2011 prijatím Dodatku č. 3 s účinnosťou 20. marca 2012, si vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností:   […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

  RO pre OP ZaSI aktualizoval od 1.8.2013 Vzor zmluvy o poskytnutí NFP  

Read More
01 jan
0

FSR podporil v roku 2011 v rámci projektov, financovaných z OP ZaSI takmer 100 000 osôb

Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v nadväznosti na požiadavku vyplývajúcu z prílohy č. XXIII vykonávacieho nariadenia1, je povinný vo […]

Read More