EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

13 jan
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom […]

Read More
09 jan
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom […]

Read More
30 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“. Výzva je vyhlásená […]

Read More
21 dec
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP  (ZIP 3668 kB) v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné […]

Read More
16 dec
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na odborné semináre pre žiadateľov k výzvam: – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej […]

Read More
14 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“. Výzva je vyhlásená od 13. […]

Read More
05 dec
0

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Odporúčame žiadateľom v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s názvom “Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“  a „Nové […]

Read More
01 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ . Výzva je […]

Read More
25 nov
0

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (aktualizácia č. […]

Read More
22 sep
0

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má […]

Read More