EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

13 jan
0

Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove a Banskej Bystrici

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešov a Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica   pozývajú prijímateľov na […]

Read More
11 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

1.       Kolo Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019 Dátum uzávierky: 13.11.2019   Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § […]

Read More
06 dec
0

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 06.12. 2019 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ  pre prioritné osi č. 2, 3, 4; verzia 8. Aktuálna verzia […]

Read More
06 dec
0

Úprava otváracích hodín podateľne

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 23.12. a 31.12.2019 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 7:00 do 12:00 hod. Ostatné dni sme Vám plne k dispozícií v klasickom čase od 7:00 […]

Read More
14 nov
0

Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na    Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ […]

Read More
12 nov
0

Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na   INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV  so zameraním na výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ […]

Read More
07 nov
0

Reakcia IA MPSVR SR ohľadne podpory opatrovateľskej služby z eurofondov

Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) realizovala v programovom období 2007 – 2013 a v programovom období 2014 – 2020 s finančnou podporou Európskeho sociálneho […]

Read More
04 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2019

Žiadosť o platbu  V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) […]

Read More
29 okt
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 6. kola výzvy, […]

Read More
28 okt
0

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP z 2. kola predmetnej výzvy došlo k prekročeniu […]

Read More