EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

07 nov
0

Reakcia IA MPSVR SR ohľadne podpory opatrovateľskej služby z eurofondov

Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) realizovala v programovom období 2007 – 2013 a v programovom období 2014 – 2020 s finančnou podporou Európskeho sociálneho […]

Read More
04 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2019

Žiadosť o platbu  V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) […]

Read More
29 okt
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 6. kola výzvy, […]

Read More
28 okt
0

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP z 2. kola predmetnej výzvy došlo k prekročeniu […]

Read More
11 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

OZNÁMENIE  o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Read More
11 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Read More
01 okt
0

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje nformačné semináre k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj „NP TOS“), realizovaného v rámci operačného […]

Read More
01 okt
0

Odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR, Úradom pre verejné obstarávanie a  Trenčianskym samosprávnym krajom organizujú […]

Read More
30 sep
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora […]

Read More
27 sep
0

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len […]

Read More